HALA TUJU PENDIDIKAN ANAK TERENGGANU KE PERSADA DUNIA

[THE DIRECTION OF TERENGGANU CHILDREN'S EDUCATION TO THE WORLD STAGE]

Authors

  • MAHYUDDIN HASHIM Kolej Al-Quran Terengganu
  • MOHD SAFRI ALI Kolej Al-Quran Terengganu

Keywords:

Hala Tuju, Pendidikan, Terengganu, Direction, Education, Terengganu

Abstract

Pendidikan adalah bertujuan untuk mencapai kejayaan individu dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Walau bagaimanapun, pendidikan pada zaman moden kini secara umumnya adalah berasaskan kepada pengasingan antara ilmu dunia dan akhirat. Ia adalah kesan daripada pengaruh Barat yang memencilkan ilmu agama daripada menjadi asas dan dasar dalam kehidupan duniawi yang berasaskan akal. Implikasi kepada pengasingan ini membawa kepada kerosakan peribadi dan kehidupan. Negeri Terengganu juga tidak terlepas daripada permasalahan dualisme ini. Justeru, satu hala tuju yang jelas perlu dirangka bagi pendidikan anak Terengganu agar berjalan di atas landasan yang betul bagi mencapai kecemerlangan bukan sahaja sehingga ke persada dunia, bahkan di akhirat. Keseimbangan intelek, hati dan jasmani bersumberkan kepada al-Quran dan al-Sunnah sangat perlu ditekankan. Penekanan kepada ilmu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) tidak boleh dipisahkan daripada ilmu Akidah, Syariat dan Tasawuf.  Kerangka model zaman keemasan Islam seharusnya dijadikan asas bagi pembinaan insan yang sejahtera berdasarkan pendidikan yang holistik. Ia diharapkan dapat menghasilkan nilai kepada negara, ummah dan manusia sejagat.

Education is aimed at achieving individual success and happiness of life in this world and the hereafter. However, education in modern times is now generally based on the separation between the knowledge of the world and the hereafter. It is the effect of Western influences that isolates religious knowledge from being the basis and foundation in the worldly life based on reason. The implications to this isolation lead to personal and life damage. The state of Terengganu is also not spared from the problem of dualism. Therefore, a clear direction needs to be drawn up for the education of Terengganu children to walk on the right track to achieve excellence not only up to the world stage, but also in the hereafter. The balance of intellect, heart and body sourced from the Qur’an and the Sunnah is very much emphasized. The emphasis on science, technology, engineering and mathematics (STEM) cannot be separated from the knowledge of Akidah, Syariah and Tasawuf. The framework of the Islamic golden age model should be the basis for the construction of prosperous human beings based on holistic education. It is hoped to produce value to the country, the ummah and the world.

References

Adnan Mohamed Yusoff et al. (2021). Terjemahan al-Quran versi al-Bayan. Putrajaya: Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama).

Al-Attas, Mohd Naquib (2000). Mudakhalat falsafiyyah fi al-Islam wa al-a’lmaniyyah. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization. Penterjemah: Muhammad at-Tohir al-Misawi

Al-Qaradhawi, Yusuf (1992). Al-Islam wal Ilmaniyyah; wajhan liwajhin. Beirut: Muassasah Risalah.

An-Nadawi, Abul Hasan (1965). Maza khasiral al-‘aalam bi inhitotil muslimin. Beirut: Darul Kutub al-‘Arabi.

Asmawati Suhid & Fathiyah Mohd Fakhruddin (2012). Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran. Journal of Islamic and Arabic Education 4(2). 57-70.

Kementerian Pendidikan (t.t.). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Tahun 6. Kementerian Pendidikan. https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/dskp-kssr/1265-dskp-kssr-pendidikan-islam-tahun-6/file

Kementerian Pendidikan (t.t.). Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan. https://www.moe.gov.my/dasarmenu/falsafah-pendidikan-kebangsaan

M. Noor Sulaiman Syah (2016). Challenges Of Islamic Education In Muslimworld: Historical, Political, And Socio-Cultural Perspective. QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies. Volume 4, Issue 1. 82-105

Mahyuddin Hashim, Adnan Mohamed Yusof, Nurul Asiah Fasehah Muhammad, Noornajihan Ja’afar dan Norakyairee Mohd. Raus (2018). Konsep Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli dan Perbandingannya dengan Islamisasi. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 11-23. https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.22

Majdi al-Hilali. 2000. Al-Iman Awwalan; Kaifa Nabda’bihi. Kaherah: Darul Tauzik wa al-Nasyr al-Islamiyyah.

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Terengganu (MAIDAM) (t.t.) Sambutan Tiga Abad Pentadbiran Islam Terengganu: Perkembangan Sekolah Menengah Agama Terengganu.

Mohd Zainodin Mustaffa, Emie Sylviana Mohd Zahid, Nur Farhana Mohd Daud, Mahasin Saja@Mearaj, Mohd Asyadi Redzuan & Mohamad Zaki Razaly. 2017. Sejarah Pengajian Pondok dan Tokoh Ulama: Kajian di Daerah Besut, Terengganu Darul Iman. Proceedings 2nd International Islamic Heritage Conference 2017. Penerbit ACIS, UiTM Cawangan Melaka. m/s 47

Wan Mohd Nor Wan Daud (2005). Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Yayasan Terengganu (t.t.). Sekolah IMTIAZ. Yayasan Terengganu. https://yt.gov.my/en/sekolah-imtiaz/

Zetty N. R. (2016). Amalan Pengintegrasian Ilmu Sains dan al-Quran dalam Pengajaran Pendidikan Islam di Maahad Tahfiz Sains Negeri Selangor. Tesis Ph.D. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

HASHIM, M. ., & ALI, M. S. (2023). HALA TUJU PENDIDIKAN ANAK TERENGGANU KE PERSADA DUNIA: [THE DIRECTION OF TERENGGANU CHILDREN’S EDUCATION TO THE WORLD STAGE]. KQT EJurnal, 2(2), 10–17. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/58

Issue

Section

Articles