Kajian Literatur Terhadap Sumbangan Ulama Melayu Dalam Menjelaskan Ayat Mutasyabihat

[Literature Review Toward Malay Muslim Scholar’s Contribution on Mutasyabihat Verse]

Authors

  • Najat Mat Nor Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Mohd Safri Ali Universiti Sultan Zainal Abidin

Keywords:

Ulama Melayu, ayat mutasyabihat, Kitab Jawi, Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, akidah.

Abstract

Mutasyabihat verse is a topic ever discussed among Muslim scholars. Misunderstanding over this verse is a common occurrence among the community. Muslim Scholars had tried to solve this issue with explanation. This research had been brought forward to exhibits the evidences of Malay Muslim scholar’s contribution in solving issues regarding to mutasyabihat verse. The objective of this article is to explain the opinion and contribution from Malay Muslim scholars in solving the issue with mutasyabihat verse. Qualitative methodology approach had been chosen to further explain this issue. Data had been collected through documentation approach by looking through past researches. Especially toward Malay Muslim Scholars’s contribution in discussing the issue of mutasyabihat verse. This article had found that various literatures concerning mutasyabihat verse had been written. However, confusion regarding the verse still exist to this day, to the point that any text about the verse was always considered as relevant, especially the text written among Malay Muslim Scholar.

 Salah faham mengenai ayat mutasyabihat sering tercetus dalam kalangan masyarakat. Ulama berusaha memberi penjelasan untuk menyelesaikan isu ini. Kajian ini diketengahkan untuk menunjukkan bukti-bukti keterlibatan ulama Melayu dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan ayat mutasyabihat .  Objektif bagi artikel ini ialah untuk menjelaskan pendapat dan sumbangan ulama Melayu dalam menyelesaikan isu ayat mutasyabihat. Untuk menjelaskan isu ini, metodologi kualitatif digunakan. Data dikumpul melalui pendekatan dokumentasi dengan melihat kepada kajian-kajian lepas. Khasnya berkaitan sumbangan ulama Melayu dalam membincangkan isu ayat mutasyabihat. Artikel ini mendapati tulisan mengenai ayat mutasyabihat telah banyak ditulis. Namun, kekeliruan mengenainya masih muncul sehingga peulisan mengenainya sentiasa relevan khasnya tulisan dalam kalangan ulama Melayu.

References

Adam Badhrulhisham. (2016). “Ahli Sunnah Wa al-Jamaah dan Pemakaiannya di Malaysia : Isu dan Cabaran”. Dlm. Jurnal Ulwan Jilid 1. Hlm. 128-149. Kolej Universiti Islam Melaka.

Ahmad Nazri Zainol. (2010). Tafsiran Ayat-Ayat Sifat : Perbandingan Antara Fakhr al-Din al-Razi dan Ibn Taymiyyah. Tesis Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya.

Faizuri Bin Abdul Latif dan Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid. (2012). Perbahasan Mengenai Sifat-Sifat Allah SWT:Analisis Pemikiran Tuan Minal. Dlm. ‘Ulum Islamiyyah Journal. Hlm. 41-57. Universiti Sains Islam Malaysia.

Hajah Makiah Tussaripah Jamil & Abdul Mukti Baharudin. (2015). Pentafsiran Ayat-Ayat Mutasyabih di dalam Al-Quran : Kajian Menurut Kitab Risalah Ahli Sunnah Karangan Haji Abdul Qadir Bin Wangah. Seminar Serantau Peradaban dan Pemikiran Islam II & Pertandingan Poster Penyelidikan (ReCIT 2015). Selangor: Pusat Pengajian Teras, KUIS.

Hasbullah Muhamad. (2017). “Pendekatan Harmoni Shaykh Dawud al-Fatani di Dalam Isu-Isu Aqidah dalam Masyarakat Melayu : Tumpuan Terhadap Polemik Ayat-Ayat Mutasyabihat”. Dlm. Proceeding International Seminar on Islamic Civilization and Thoughts (INSIST). Hlm. 311-322. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Mansor Bin Md Dahalan. (2011). Konsep Ketuhanan Kitab Syeikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani (Tuan Minal) dan Pengaruhnya Terhadap Pemantapan Tauhid Uluhiyyah (Study tentang Kitab al-Najin). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Skripsi Disertasi Sarjana, Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Mansor Dahlan dan Faizuri bin Abdul Latif. (2016). Konsep Penterjemahan Sifat Salbiyyah dan Ma`ani Menurut Wan Ismail al-Fatani (Pak Da Ail) dalam Matan Bakurah al-Amani. Dlm. Afkar Vol. 18. Hlm. 199-234. Universiti Malaya : Kuala Lumpur.

Mohd Faiz Hakimi Bin Mat Idris. (2016). Metode Wasatiyyah Sharh Al-Nawawi dan Al-Mubarakfuri Terhadap Ahadith Mutasyabihat dalam Sahih Muslim : Kajian Sikap Agamawan di Kuala Terengganu, Terengganu. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Malaya.

Muhammad Anwar Firdausi. (2015). “Membincang Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih”. Dlm. Ulul Albab Vol. 16 No. 1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muhammad Rashidi Wahab dan Syed Hadzrullathfi Syed Omar. (2012). Takwilan Nas-Nas Mutasyabihat Dalam Kalangan Salaf. Universiti Sultan Zainal Abidin : Terengganu.

Muhammad Rashidi Wahab, Muhammad Shahrizal Nasir, Syed Hadzrulathfi Syed Omar. (2014). “Implikasi Majaz Al-Quran Terhadap Nas-Nas Sifat Mutasyabihat”. Dlm. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Bil. 8. Hlm. 136-152. Universiti Sultan Zainal Abidin : Terengganu.

Nor Ainah dan M. Zainal Abidin. (2014). Studi Komparatif Pemikiran H. Husin Qaderi dan H. M. Zurkani Jahja tentang Konsep al-Asma’ al-Husna yang Menunjukkan Perbuatan Allah. Dlm. Jurnal Studian Insania, Vol.2. Hlm. 147-164. Banjarmasin : Indonesia.

Norzahiah Zaid. (2017). “Sumbangan Tok Ku Tuan Besar Dalam Pemerkasaan Akidah Ulama Nusantara”. Dlm. Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization. Hlm. 47-50. Universiti Sulatan Zainal Abidin (Unisza), Terengganu.

Siti Sa’adiah Shafik. (1999). Ayat-Ayat Mutasyabihat dalam Akidah : Satu Kajian Perbandingan antara Salaf dan Khalaf. Tesis Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya.

Syed Salim Bin Syed Shamsuddin, Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali, Mohd Aizuddin Bin Abdul Aziz, Mohd Faisal Bin Mohamed. (2018). Metodologi Penulisan Kitab Risalah Manhaj Ahl al-Sunnah oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wangah (Ayah Dir Sekam): Analisis Integrasi Ilmu Usul Fiqh, Usuluddin dan Mantik. Dlm. Persidangan Antarabangsa Tamadun, Etnik dan Turath Islami. Hlm. 39-51. Universiti Sains Islam Malaysia : Negeri Sembilan.

Downloads

Published

2021-06-01

How to Cite

Mat Nor, N., & Ali, M. S. (2021). Kajian Literatur Terhadap Sumbangan Ulama Melayu Dalam Menjelaskan Ayat Mutasyabihat: [Literature Review Toward Malay Muslim Scholar’s Contribution on Mutasyabihat Verse] . KQT EJurnal, 1(1), 49–56. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/13

Issue

Section

Articles