Keberkesanan Komunikasi Terapeutik Pegawai Khidmat Nasihat Keluarga Dalam Konflik Nafkah Perkahwinan Di Pantai Timur Malaysia

The Effectiveness Of The Therapeutic Communication Of Family Consultants On Marriage Maintenance Conflict In The East Coast Of Malaysia

Authors

  • ABDUL RAHMAN MAMAT Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan
  • ASMA LAILEE MOHD NOOR Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan
  • NIK YUSRI MUSA Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan
  • ALI SALMAN Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan
  • MOHD SAFRI ALI Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak

Keywords:

Komunikasi Terapeutik, Pegawai khidmat nasihat keluarga, Pantai Timur Malaysia, Keberkesanan, Kompetensi

Abstract

This study involves an approach in Therapeutic Communication amongst the Family Consultants of  Islamic Family Law Division in Department of Islamic Affairs in East Coast State Malaysia between the year 2015 to 2019.The main objective is to make a comparative analysis of the effectiveness of the competence of Family Consultants in handling the family conflict and depression among husband and wife.The research methodology  adopts qualitative design through by library and field study methods. In the field study, data was obtained participation observation method and interviewing selected informants through purposive  consisting of 5 groups of 28 informants in Kelantan, Terengganu and Pahang. Semi-structured interviewing techniques was opted for interviewing techniques conducted. Secondary sources such as paperwork, articles, books and scientific studies were also cited to enhance the study. The data is analysed through thematic analysis techniques.The findings showed that the divorce rate that was higher than aply of Family Consultation on marriage. One of the factors attributing to divorce within the period was due to abandonment, where husband leave their wife without any financial sustenance for her living for a longer period of time as perprescribed in Islam. The study also shows that having a Master Degree in academic credentials of Guidance and Counselling can help to improve the Consultation Officers competency in relation with Marriage Counselling knowledge to help couples who are experiencing domestic conflict will increase the client’s trust on their services.

Kajian ini melibatkan pendekatan Komunikasi Terapeutik dalam kalangan Pegawai Khidmat Nasihat Keluarga di Bahagian Undang-undang Keluarga di Jabatan Agama Islam di Pantai Timur Malaysia di antara tahun 2015 hingg 2019.Objektif utama kajian adalah untuk Kajian ini bertujuan mengenal pasti dan menganalisis keberkesanan tahap kompetensi Pegawai Khidmat Nasihat Keluarga dalam menangani masalah konflik keluarga dan masalah kemurungan dalam kalngan suami dan isteri. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif secara lapangan dan perpustakaan. Data kajian lapangan dikutip dengan menggunakan kaedah pemerhatian ikut serta dan menemu bual informan yang telah dipilih secara bertujuan (purposive sampling) yang mempunyai 5 kumpulan dengan melibatkan seramai 28 informan di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Teknik temubual yang digunakan oleh penyelidik ialah teknik temubual semi berstruktur. Sumber-sumber sekunder seperti kertas kerja, artikal, buku dan kajian ilmiah yang dirujuk bagi memantapkan kajian. Data kajian ini dianalisis secara teknik tematik.Dapatan kajian ini menunjukkan kadar permohonan perceraian adalah lebih tinggi berbanding dengan permohonan khidmat nasihat perkahwinan. Kebanyakan perceraian yang berlaku dalam tempoh tersebut disebabkan isteri ditinggalkan suami tanpa nafkah selama tempoh yang ditetapkan dalam Islam. Selanjutnya, hasil kajian juga mendapati status kelayakan ikhtisas Sarjana Bimbingan dan Kaunseling dapat membantu meningkatkan kompetensi Pegawai Khidmat Nasihat Keluarga berhubung pengetahuan untuk membantu pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap perkhidmatan mereka.

References

Abdullah Nasih Ulwan( 1985 ) A`qabaatu al zawaj wa thuruk mua`lajuha a`la dhoui Al Islam”

Azizah Mohd Rapini, Nur Zulfah Md Abdul Salam, Zanariah Dimon, Hammad Mohamad Dahalan & Zaini Yusnita Mat Jusoh (2018): Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus. Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference di Palm Garden Hotel, Putrajaya pada 7 August 2018.

Hammad Mohamad Dahalan (2014), “Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan Dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh “ . International Research Management and Innovation Conference 2014 (IRMIC2014

Mohd Radhi Abu Shahim, Kamarul Md. Shah & Awang Koding Che Tom (2019) Pengenalan Asas Bimbingan dan Kaunseling daripada Perspektif Islam, Terengganu:UMT.

Mohd Suhadi Mohamed Sidik, Mohd Noor Saper dan Nurul ‘Ain Mohd Daud(2017) kajian kes aplikasi dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat(dht) dalam membuat keputusan ketika kaunseling keluarga dan perkahwinan. Jurnal Pendidikan Bitara Upsi Vol.10, 2017 / Issn 1394-7176.

Mohd. Majid Konting (2009) Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Norhayati Md Salleh (2013) Kompetensi Pegawai Rundingcara Dalam Mengendalikan Kaunseling Perkahwinan Di Negeri Johor. Tesis Ijazah Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Salasiah Hanin Hamjah (2016) Pendidikan Kaunseling Spiritual Menurut Al-Ghazali, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sapora Sipon (2005) Keperluan Agama Dalam Kaunseling. Prosiding Persidangan Kaunseling Universiti Malaya 2005 anjuran Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. 28 - 29 November 2005.

Wan Mohd Yusuf Wan Chik, Abdul Wahab Md. Ali, Zulkifli Mohamad, Ahmad Faizal Ramly & Farah Syazrah Mohd Ghazalli (2017) Pembinaan Keluarga Sejahtera: Analisis Terhadap Prinsip ‘Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera’ Dalam TTB. Journal of Nusantara Studies 2017, Vol 2(2) 306-318.Universiti Sultan Zainal Abidin.

Temu bual

Suhaimi bin Muhammad pada tarikh 23hb Julai 2020

(Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga JHEAIK)

Haji Moktar bin Salleh pada tarikh 1hb Julai 2020

(Ketua Penolong Pesuruhjaya Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga JHEAT)

Muhammad Amin Bin Abd Mutalib 13hb Ogos 2020

(Penolong Pengarah Bahagian Pasca Perkahwinan JAIP)

Puan Rohani Binti Mohd Noor pada tarikh 23hb Julai 2020

(Penolong Pengarah Kanan (Khidmat Nasihat) Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga JHEAIK)

Puan Hasyimah binti Zakaria pada tarikh 1hb Julai 2020

(Penolong Kanan Pesuruhjaya (Khidmat Nasihat) JHEAT)

Ustaz Muhammad Amin Bin Abd Mutalib pada tarikh 13hb Ogos 2020

(Penolong Pengarah Bahagian Khidmat Nasihat JAIP)

Downloads

Published

2022-06-01

How to Cite

MAMAT, A. R. ., MOHD NOOR, A. L. ., MUSA, N. Y. ., SALMAN, A. ., & ALI, M. S. . (2022). Keberkesanan Komunikasi Terapeutik Pegawai Khidmat Nasihat Keluarga Dalam Konflik Nafkah Perkahwinan Di Pantai Timur Malaysia: The Effectiveness Of The Therapeutic Communication Of Family Consultants On Marriage Maintenance Conflict In The East Coast Of Malaysia. KQT EJurnal, 2(1), 83–93. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/52

Issue

Section

Articles