Analisa Ringkas Tentang Isu-Isu Akidah Dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim

[Analysis On The Issues of Faith in Tafsir Al-Quran Al-Karim]

Authors

  • Nadzrah Ahmad Universiti Islam Antarabangsa Malasyia
  • Sohirin Mohammad Solihin Universiti Islam Antarabangsa Malasyia
  • Ahmad Nabil Amir Universiti Islam Antarabangsa Malasyia

Keywords:

Tafsir al-Quran al-Karim, Abdul Halim Hasan, isu, akidah.

Abstract

This paper will briefly analyze the issues related to belief and faith as discussed in Tafsir al-Quran al-Karim. The tafsir which was written by three North Sumatran exegetes; Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas and Abdul Rahim Haitami exhibits significant approach to different topics of faith. It elaborates among others the issues of belief, disbelief, polytheism, religious hypocrisy and blind imitation. The embodiment of reform idea is apparent throughout the discussion and elaboration of topics within the tafsir. This paper attempts to analyze further these issues by taking into consideration different opinions of Muslim scholars.

 Kertas ini menganalisis secara ringkas isu-isu yang berkait dengan keimanan dan iktikad sebagaimana dibahaskan dalam kitab Tafsir al-Quran al-Karim. Tafsir ini dikerjakan oleh tiga orang ulama tafsir dari Sumatera Utara; Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami. Ia mengetengahkan metod yang signifikan dalam perbincangan tentang tema dan topik akidah yang rencam. Antara isu yang ditangani termasuklah iman, kufur, syirik, munafik dan taklid buta. Idea-idea pembaharuan dan islah jelas diketengahkan sepanjang perbincangan dan penguraian topik-topik dalam tafsir. Kertas ini cuba menyorot lebih lanjut isu-isu ini dengan perbandingan yang tuntas dari pandangan pentafsir-pentafsir yang lain.

References

‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman bin Mansur al-Jarbu‘. 2003. Athar al-Iman fi Tahsin al-Ummah al-Islamiyah Didda al-Afkar al-Haddamah. Al-Madinah: Wizarat al-Ta‘lim al-‘Ali al-Mamlakat al-‘Arabiyah al-Sa‘udiyah.

‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman al-Rajihi. t.th. “Sharah Kitab al-Iman al-Awsat li Ibn Taymiyyah”, Shamela, v.6: 4.

‘Abd al-‘Azim Ibrahim Muhammad al-Mat‘ini. 1993M/1414H. Samahat al-Islam fi al-Da‘wah ila Allah wa al-‘Ilaqat al-Insaniyah Minhajan wa Sirah. Al-Qahirah: Maktabah Wahabah.

‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Khaliq al-Yusuf. 1988. Al-Hadd al-Fasil bayna al-Iman wa al-Kufr. Kuwayt: Dar al-Salafiyah.

‘Abd al-Razzaq bin ‘Abd al-Muhsin al-Badr. 2006. Asbab Ziyadat al-Iman wa Nuqsanihi. Al-Madinah: al-Mamlakat al-‘Arabiyah al-Sa‘udiyah.

Abdullah Saeed, Hassan Saeed. 2005. Freedom of Religion, Apostasy and Islam. England: Ashgate Publishing Ltd.

Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdul Rahim Haitami. 1952. Tafsir al-Quran al-Karim. Penang: Persama Press.

Abdul Halim Hasan et al. 1960. Tafsir al-Quran al-Karim, cet. 2. Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti.

Abdul Qadir Umar Uthman al-Hamidy, “TafsÊr al-Qur’Én al-KarÊm li ÑAbd al-×alÊm ×asan wa Akharayn: DirÉsah Manhajiyyah wa TaÑrÊban li al-Juz’ al-Awwal Minhu”, (Ph.D. thesis, University of al-Azhar, 2006

Abu Bakr Muhammad Zakariya. 2001. Al-Shirk fi al-Qadim wa al-Hadith. Al-Riyad: Maktabat al-Rushd.

Al-Baydawi, Abu al-Khayr ‘Abd Allah bin ‘Umar bin Muhammad bin ‘Ali. 1418H. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, ed. Muhammad ‘Abd Al-Rahman. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Zayn al-Sharif. 1983M/1403H. Kitab al-Ta‘rifat. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Qahtani, Sa‘id ibn ‘Ali. 2000. Nur al-Islam wa Zulumat al-Kufr fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunna. Al-Riyad: Matba‘ah Safir.

Al-Qahtani, Sa‘id ibn ‘Ali. 2000. Nur al-Tawhid wa Zulumat al-Shirk fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunnah. Al-Riyad: Fahrasat Maktabat al-Malik Fahd al-Wataniyah.

Al-Qurtubi. 2006. Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, ed. ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy. Bayrut: Mu`assasat al-Risalah.

Al-Shawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Abd Allah. 1414H. Fath al-Qadir. Bayrut: Dar al-Kalim al-Tayyib.

Al-Shawkani. 2000M/1421H. Irshad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Usul, ed. Abi Hafs Sami ibn al-‘Arabi. Al-Riyad: Dar al-Fadalah.

Al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir. 1420H. Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, ed. Ahmad Muhammad Shakir. Bayrut: Mu’assasat al-Risalah.

Ahmed, Ziauddin, “Ahmad b. Hanbal and the Problems of Iman” Islamic Studies (Dec.1973), 12, no.4, 261-270.

Howard M. Federspiel, Popular Indonesian Literature of the Qur’Én, (New York: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1994),

Fadlur Rahman Kalim Kashmiri. t.th. The Many Shades of Shirk. terj. Khola Hasan. Al-Riyad: Dar al-Salim.

John. L. Esposito. 2003. The Oxford Dictionary of Islam. New York: Oxford University Press.

Ibn Hazm. t.th. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, ed. Ahmad Muhammad Shakir. Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Majelis Ulama Sumatera Utara, Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara, (Sumatera: Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah, 1983

Mazlan Ibrahim, Jawiah Dakir, Mohd. Najib Abdul Kadir, Pengenalan Tokoh dan Kitab-Kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara, (Kuala Lumpur: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2009)

Mubarak bin Muhammad al-Mayla. 2001. Risalat al-Shirk wa Mazahiruhu, ed. Abu ‘Abd al-Rahman Mahmud. Al-Riyad: Dar al-Rayah.

Muhammad Mutawalli al-Sha‘rawi. 1997. Khawatir Hawl al-Qur’an. t.tp.: Mutabi‘ Akhbar al-Yawm.

Munqidh bin Mahmud al-Saqqar. t.th. Al-Takfir wa Qawabihuhu. t.tp.: Rabitat al-‘Alam al-Islami.

Mustaffa Abdullah, RashÊd RÊdÉ Pengaruhnya di Malaysia, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2009), 203.

Rashid Rida. 1947M/1366H. Tafsir al-Manar. Kaherah: Dar al-Manar.

Salih bin Fawzan bin ‘Abd Allah al-Fawzan. 1412H. Al-Irshad ila Sahih al-I‘tiqad wa al-Radd ‘ala Ahl al-Shirk wa al-Ilhad. Al-Riyad: Al-Ri`asat al-‘Ammah li Idarat al-Buhuth al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’ wa al-Da‘wah wa al-Irshad.

Taha Jabir al-‘Alwani. 2005. Issues in Islamic Contemporary Thought. London: International Institute of Islamic Thought.

Toshihiko Izutsu. 2002. Ethico-Religious Concepts in the Quran. Canada: McGill University Press.

Toshihiko Izutsu. 2006. The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantic Analysis of Iman and Islam. Petaling Jaya: Islamic Book Trust.

Yazid bin Abdul Kadir Jawas. 2006. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‘ah. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i.

Downloads

Published

2021-06-01

How to Cite

Ahmad, N. ., Mohammad Solihin, S. ., & Amir, A. N. (2021). Analisa Ringkas Tentang Isu-Isu Akidah Dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim: [Analysis On The Issues of Faith in Tafsir Al-Quran Al-Karim] . KQT EJurnal, 1(1), 22–36. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/11

Issue

Section

Articles