PENDALILAN TEORI HIFZ AL-NAFS DALAM MAQASID SYARI‘AT: ANALISIS SURAH-SURAH PILIHAN

[ARGUMENTATION OF HIFZ AL-NAFS THEORY IN MAQASID SYARI'AT: AN ANALYSIS FROM SELECTED SURAHS]

Authors

  • MUHAMMAD MUSTAQIM ROSLAN Universiti Sultan Azlan Shah

Keywords:

Hifz al-Nafs, Maqasid Syari‘at, Pendalilan, Surah-Surah Pilihan, Teori, Hifz al-Nafs, Maqasid Shari'ah, Evidences, Selected Surahs, Theory

Abstract

ABSTRAK

 Hifz al-Nafs adalah teori yang berada di bawah pecahan ilmu Maqasid Syari‘at. Ia sering ditakrifkan sebagai menjaga nyawa dengan diperundangkan hukuman qisas oleh ahli-ahli ilmuan klasik. Namun begitu, takrifannya diperluaskan oleh ahli-ahli ilmuan selepasnya disebabkan terma Hifz al-Nafs itu sendiri tidak dijelaskan secara qati di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Oleh yang demikian, artikel ini dihasilkan bertujuan untuk menyelusuri pendalilan teori Hifz al-Nafs yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan sokongan daripada pandangan ulama-ulama silam dan kontemporari. Falsafah di sebalik kajian ini adalah interpretif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengadaptasi reka bentuk kajian. Manakala kaedah pengumpulan dan analisis data dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah analisis kandungan dokumen. Hasil dapatan menunjukkan bahawa kesemua pendalilan yang telah dianalisis pengkaji di bawah teori Hifz al-Nafs itu adalah demi untuk menyelamatkan nyawa. Hal ini bererti, teori ini merupakan skop menjaga diri yang berada di bawah dimensi jasmani. Sekiranya skop ini tidak dijaga dengan baik, ia pasti akan memberikan kesan kepada nyawa manusia serta-merta. Lima dalil yang dianalisis berkaitan dengan teori Hifz al-Nafs daripada dimensi jasmani demi menyelamatkan nyawa ini, terdapat tiga dalil daripadanya berkaitan larangan Allah SWT untuk membunuh diri manusia. Selain itu, baki dua dalil daripadanya pula adalah berkaitan hukuman Allah SWT ke atas pembunuh demi menyelamatkan diri manusia itu sendiri. Kajian ini mencadangkan agar pendalilan Hifz al-Nafs itu diperluaskan lagi perbincangannya agar ia dapat membawa suatu konsep baharu selain menyelamatkan nyawa yang berada di bawah dimensi jasmani.

 

Abstract

 Hifz al-Nafs is a theory that falls under the Maqasid Shari'ah knowledge division. Classical scholars frequently define it as protecting life by enacting qisas punishment. However, scholars after him expanded on his definition because the term Hifz al-Nafs is not specifically (qat’i) defined in the Qur’an and Sunnah. As a result, this article is written with the intention of reviewing the theory of Hifz al-Nafs as found in the Quran and Sunnah, with support from past and contemporary scholars. The study’s philosophy is interpretive, as evidenced by the use of a qualitative approach in adapting the study design. Meanwhile, the document content analysis method is used in this study for data collection and analysis. The findings show that all of the evidences examined by the researcher under the Hifz al-Nafs theory are for the purpose of saving lives. It means that this theory refers to the scope of self-care that falls under the physical dimension. If this scope is not properly maintained, it will undoubtedly have an immediate impact on human life. Three of the five evidences examined in relation to the theory of Hifz al-Nafs from the physical dimension in order to save this life are related to Allah SWT’s prohibition on killing people. Furthermore, the final two evidences concern Allah SWT’s punishment for the murderer in order to save the human being. This study suggests that Hifz al-Nafs' evidences be expanded in its discussion so that it can bring a new concept in addition to saving lives in the physical dimension.

References

Abu Dardaa, M., Salasiah Hanin, H., Ahmad Irdha, M. & Mohamad Zulkifli, A. G. (2017). Tazkiyat al-Nafs dalam Kerangka Maqasid Syari‘at. Jurnal al-Hikmah. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Abu Rayya. (2012). Towards A Systematic Quranic Theory of Personality. n.d. Mental Health, Religion & Culture.

Afridawati. (2015). Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsat (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahat. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Kerinci.

Al-Asthqalani, I. H. (2011). Fath al-Bari. 1st ed. Pustaka Azzam.

Al-Juwayni, A. M. (2003). Mughith al-Khalq fi Tarjih al-Qawl al-Haq. n.d. Al-Matba‘at al-‘Asyriat, Beirut.

Al-Maraghi, A. M. (2001). Tafsir al-Maraghi. Dar al-Fikr, Beirut.

Al-Qurtubi. (2006). Tafsir al-Qurtubi. (Hifnawi, M. I., Trans.). 2nd ed. Pustaka Azzam.

Al-Sabuni. M. A. (2011). Safwat al-Tafasir. (KH. Yasin. Trans.). 1st ed. Pustaka al-Kauthar, Jakarta.

Al-Suyuti, J. (1990). Tafsir al-Jalalayn. (Abu Bakar, B., Trans.). 1st ed. Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Al-Sya‘rawi, M. (1991). Tafsir al-Sya‘rawi. 1st ed. Al-Yawm, Mesir.

Al-Syatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’at. n.d. Dar al-Ma‘rifat, Beirut.

Al-Tabari. (2007). Tafsir al-Tabari. (Abdurraziq al-Bakri, Trans.). 1st ed. Pustaka Azzam.

Al-Zuhayli, W. (2016). Tafsir al-Munir. (Al-Kattani, A. H., Trans.). 2nd ed. Gema Insani, Jakarta.

Budiman. (2018). Tinjauan Maqasid Syari‘at pada Pasal 56 & 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami. Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

Ibnu ‘Asyur, M. T. (1984). Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. 1st. Dar al-Tunisiyat.

Ibnu Kathir, F. (2003). Tafsir Ibnu Kathir. (Ishaq, M. A., Trans.). 1st ed. Pustaka Imam Syafii.

Ibnu Rusyd, W. M. (1996). Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. 1st ed. Matba‘at al-Kuliyat al-Azhariyat, Kaherah.

Imaning Yusuf. (2013). Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Kajian Syari‘at dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2. IAIN Raden Fatah.

Khairul Hamimah, M. J. & Faridah, C. H. (2017). Bunuh Diri: Tekanan, Desakan atau Kecelaruan. Majalah Dakwah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Khatijah, I. & Ridzwan, A. (2017). Analisis Konfilk Pro-Life dan Pro-Choice Isu Pengguguran Terapeutik Dari Aspek Menjaga Nyawa Menurut al-Quran. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA).

Krippendorff. (2004)., & White. & Marsh. (2006). Content Analysis: a Flexible Methodology. 1st ed. Library Trend, University of Illinois at Urbana Champaign.

Mashur. (2020). Filsafat Ekonomi Islam. Lakeisha.

Mohamad, A. D., Hamjah, S. H., Mokhtar, A. I., & Abd Ghani, M. Z. (2017). Tazkiyat al-Nafs dalam Kerangka Maqasid Syari‘at. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Mohd Azman, F. N. (2016). Nilai-Nilai Kerohanian dalam Pembangunan Modal Insan menurut al-Ghazali. Jurnal Of Islamic And Civilisational Studies. Vol. 3 No. 1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Muhammad Ihsan. (2017). Diyat sebagai Pengganti Qisas pada Jarimah Pembunuhan sebab Pemaafan. Jurnal Perundangan Undangan dan Hukum Pidana Islam. 1(2) 79-94, 30 Oktober 2017. Kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Muslim, M. S. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. Wahana. Vol. 1 No. 10. Universitas Pakuan, Indonesia.

Mustaqim Roslan, M. (2023). Hifz al-Nafs dalam Fatwa Penamaan Nasab Anak Tak Sah Taraf di Malaysia: Analisis Kesan Psikologi dan Masalah Sosial. (Postgraduate Thesis). Universiti Sultan Azlan Shah (USAS), Kuala Kangsar – Perak Darul Ridzuan.

Paizah, I. (2013). Anak Tak Sah Taraf dari Perspektif Syariah dan Perundangan Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh. No.10 (2013): 77-90. Konsultan Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM).

Quraysy Syihab, M. (2001). Tafsir al-Misbat Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Lentera Hati.

Sayyid Qutb. (2008). Tafsir fi Zilal al-Quran. 1st ed. Gema Insani Press.

Zarkashi Mubhar. (2019). Bunuh Diri dalam al-Quran: Kajian Tahlili Surah al-Nisa’ 29-30. Vol. 4 No. 1. Institusi Agama Islam Muhammadiyah Sinjal Sultan Hasanuddin.

Zulkifli al-Bakri. (2016). Bayan Linnas. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.

Downloads

Published

2023-12-01

How to Cite

ROSLAN , M. M. (2023). PENDALILAN TEORI HIFZ AL-NAFS DALAM MAQASID SYARI‘AT: ANALISIS SURAH-SURAH PILIHAN: [ARGUMENTATION OF HIFZ AL-NAFS THEORY IN MAQASID SYARI’AT: AN ANALYSIS FROM SELECTED SURAHS]. KQT EJurnal, 3(2), 1–12. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/74

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)