PENILAIAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SEKOLAH RENDAH DI SHAH ALAM, SELANGOR

[PRIMARY SCHOOL CLASSROOM ASSESSMENT (PBD) IMPLEMENTATION EVALUATION IN SHAH ALAM, SELANGOR]

Authors

  • MAZARUL HASAN MOHAMAD HANAPI Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • SATHIAH DEVI VADIVELU Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • NORAZIMAH ZAKARIA Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • MOHD SYAUBARI OTHMAN Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Keywords:

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pengetahuan Guru, Pendidikan Abad Ke-21 (PAK-21), Classroom Assessment (PBD), Teacher Knowledge, 21st Century Education (PAK-21)

Abstract

Kajian ini adalah usaha untuk melihat pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di sekolah rendah oleh guru. Program PBD merupakan suatu transformasi dalam sistem Pendidikan negara kita, dan merupakan suatu sistem pentaksiran alternatif kerajaan dengan mengkaji semula sistem penilaian sedia  ada dalam usaha menjadikan persekolahan tidak akan berorientasikan peperiksaan. Berdasarkan dapatan oleh Halimah Jamil dan Rozita Radhiah Said (2019), negara seperti Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada adalah antara negara yang telah lama mengamalkan  pentaksiran dalam sistem pendidikan mereka. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman guru terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Kajian terhadap pentaksiran PBD penting kepada semua pihak terutama guru. Melalui kajian ini, guru dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka dapat membantu perkembangan murid. Kajian ini secara keseluruhannya memilih untuk menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif bagi menyelongkari dan memahami permasalahan yang berlaku dalam pelaksanaan PBD oleh guru di sekolah. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah, kaedah atau pendekatan yang boleh diguna pakai dalam usaha meningkatkan tahap kefahaman guru semasa pelaksanaan PBD.

This study is an attempt to look at the implementation of Classroom Assessment (PBD) in primary schools by teachers. The PBD program is a transformation in our country's Education system, and is an alternative government assessment system by reviewing the existing assessment system in an effort to make schooling non -examination -oriented. Based on the findings by Halimah Jamil and Rozita Radhiah Said (2019), countries such as South Korea, the United States and Canada are among the countries that have long practiced assessment in their education systems. The main purpose of this study is to identify the level of understanding of teachers on the implementation of Classroom Assessment (PBD). The study of PBD assessment is important to all parties, especially teachers. Through this study, teachers can find out the extent to which their knowledge can help the development of students. This study as a whole chooses to use quantitative research methods to explore and understand the problems that occur in the implementation of PBD by teachers in schools. In addition, this study is also expected to help solve problems, methods or approaches that can be used in an effort to increase the level of understanding of teachers during the implementation of PBD.

References

Abdul Mutalib, S. & Jamil Ahmad, J. (2012). Pembangunan Teknik Pentaksiran Formatif dalam Subjek Bahasa Melayu Darjah Satu : Kajian Kes. UKM, Selangor.

Akbar Ibrahim & Siti Zaliha Reduan, (2002). Penilaian Prestasi Berasakan Sekolah: Pelaksanaan dan Kesediaan Guru. Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Aniza Ahmad & Zamri Mahamod, (2015). Tahap Kemahiran Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) DI Sekolah Menengah Berdasarkan Jantina, Opsyen dan Tempat Mengajar, Jurnal Pendidkan Bahasa Melayu,5 (1):18-29.

Azhar Abd. Hamid, (2004). Kreativiti : Konsep Teori & Praktis : UTM. Johor D.T

Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya, & Fawziah Yahya, (2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Daniel Heryanto Zainal Abidin, (2000). Penggunaan EduwebTV Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru Bahasa Melayu Tahap 2 Sekolah Rendah.

Gengatharan, K., & Rahmat, A. (2019). Keperluan modul pentaksiran pendidikan kesihatan untuk guru tahap satu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 8(2), 19-27.

Habibah Mat Rejab. (2016). Amalan Pentaksiran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Insya’ Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) : Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Halimah Jamil, (2019). Pelaksanaan Penskoran Pentaksiran Lisan Bahasa Melayu Dalam Pentaksiran Bilik Darjah.

Jaggil Apak & Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Pengaruh kesediaan guru terhadap pengurusan bilik darjah abad ke-21. Malaysia Journal of Sciences and Humanities. Vol. 3. Issue. 4.

Kementerian Pendidikan Malaysia , Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (1 st ed Jan-Feb 2019) : Info Media , 9 Intervensi Kurangkan Beban Guru.

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2001). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia 2001-2010. Perancangan Bersepadu Penjana Pendidikan, Kuala Lumpur.

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kuala Lumpur.

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2018). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Mohammad Azhar Ali & Shahrir Jamaluddin, (2007). Amalan Pentaksiran untuk Pembelajaran di Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan 27(1):19-39.

Mohammad Najib Abdul Ghaffar, (2011). Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah: UTM, Johor.

Mohd Faizal Mohd Yunus, Samsairee Shamsuddin & Yusaini Kasiron Sisc+, (2017). Tahap Kesedaran Guru Terhadap Kefungsian Pentaksiran Dalam Merancang Program Berimpak Tinggi.

Norsyuhadah Maskan, (2013). Pelaksanaan Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor.

Peng, C.F., (2015). Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (2), 1-11.

Puteri Rothiah Megat Yahaya, (2018). Amalan Pentaksiran Bilik Darjah Guru-Guru Sekolah Rendah Di Daerah Ulu Kinta (disertasi) UPSI, Tanjong Malim.

SH. Siti Hauzimah Wan Omar, (2018). Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah Dalam Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Melayu Di Sekolah Rendah (disertasi) UPSI, Tanjong Malim.

Vincent A. Pang, (2017). Pentaksiran Dalam Bilik Darjah

Yates, A., & Johnston, M. (2018). The impact of school-based assessment for qualifications on teachers’ conceptions of assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25(6), 638-654.

Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Mohd Yusoff, (2010). Pentaksiran Bilik Darjah: Panduan Untuk Guru Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

MOHAMAD HANAPI, M. H., VADIVELU, S. D., ZAKARIA, N., & OTHMAN, M. S. (2022). PENILAIAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SEKOLAH RENDAH DI SHAH ALAM, SELANGOR : [PRIMARY SCHOOL CLASSROOM ASSESSMENT (PBD) IMPLEMENTATION EVALUATION IN SHAH ALAM, SELANGOR] . KQT EJurnal, 2(2), 1–9. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/57

Issue

Section

Articles