PERSEPSI PESERTA KULIYYAH AL-FURQAN KOLEJ AL-QURAN TERENGGANU TERHADAP ILMU QIRAAT

[PERCEPTION OF KULIYYAH AL-FURQAN PARTICIPANTS ON THE KNOWLEDGE OF QIRAAT]

Authors

  • NUR RASHIDAH ASHAARY Kolej al-Quran Terengganu
  • WAN ARIDA AZREYANTI WAN AZMI Kolej al-Quran Terengganu

Keywords:

Perception, Participants, al-Furqan, Qiraat

Abstract

This study was conducted to discover on the perception of the participants of Kuliyyah al-Furqan on the knowledge of Qiraat - based on their interests, attitudes and level of practice. The research instrument used for this research is questionnaire items conducted on 80 respondents. The data obtained were analyzed using the descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard of deviation. The results of the analysis reveal that the mean value for the interest category was at a high level, while in the attitude category and the level of practice of the respondents were are at a moderately high level. Respondents are still not confident to practice the recitation of qiraat either in prayer or when reciting the Quran. They are also less able to transfer the knowledge of Qiraat to others. The Findings explains that respondents ’perceptions are at a good level with a deep awareness of interest. However, it still needs to be improved and given emphasis on the aspect of practice to increase the level of mastery and understanding in the science of Qiraat.

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui sejauhmana persepsi peserta Kuliyyah al-Furqan terhadap ilmu Qiraat berdasarkan kepada minat, sikap dan tahap pengamalan mereka. Instrumen kajian yang digunakan adalah menggunakan item soal selidik yang dijalankan ke atas 80 orang responden. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif merangkumi kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Hasil analisa mendapati bahawa nilai min bagi kategori minat berada pada tahap tinggi, manakala pada kategori sikap dan tahap pengamalan responden berada pada tahap sederhana tinggi. Responden masih tidak yakin untuk mempraktikkan bacaan qiraat baik di dalam solat mahupun ketika membaca al-Quran. Mereka juga kurang berkemampuan untuk mengajar ilmu Qiraat kepada pihak lain. Dapatan Ini menjelaskan bahawa persepsi responden secara keseluruhannya berada di tahap yang baik dengan kesedaran minat yang mendalam. Namun masih perlu diperbaiki dan diberi penekanan kepada aspek pengamalan untuk meningkatkan tahap penguasaan dan kefahaman dalam ilmu Qiraat.

References

Mohd Rahim Jusoh (2001), Pengenalan Ilmu Qiraat, c. 2, Selangor, Mahsuri Timur Sdn. Bhd.

Abdul Fattah al-Qadhi (1997), Tarikh al-Mushaf al-Syarif, Nafaqah al Azhar, Kaherah, h. 26.

Manna’ Qattan (1998), Mabahith fi ‘Ulum al-Quran, c. 35, Beirut, Muassasah al-Risalah.

Ibn al-Jazari(2002), Taqrib al-Nashr fi al-Qira’at al-Ashr, ed. Muhammad Ali Baidun, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Dewan Bahasa dan Pustaka (2000), Kamus Dewan Edisi Ketiga, c. 1, Kuala Lumpur. Cambridge International Dictionary of English(1995) c.2, h.1047.

Hadith riwayat al-Bukhari, No. 5027, Abu Dawud, No. 1452, at-Tirmizi, No.2907.

Siti Intan Dahlia Mohammad Harun (2011), Jurnal ‘’Perkembangan Ilmu Qiraat Di Malaysia Dan Keperluannya Di Institusi Pengajian Tinggi’’ Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH).

Zainora bt Daud, Mustaffa bin Abdullah ,Norsaleha bt Mohd Salleh(2015), Jurnal Pembelajaran Kurikulum Qiraat: Satu Kajian terhadap Persepsi Pelajar Syukbah Qiraat di DQ dan MTQN, Jabatan Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat, KUIS.

Zainora Daud, Muhammad Fairuz A.Adi dan Mustaffa Abdullah(2012), Jurnal “Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pengajian Qiraat Di Jabatan Al-Quran Dan Al-Qiraat, KUIS: satu tinjauan awal, Jabatan Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat, KUIS.

Zainora bt Daud dan Muhammad Lukman bin Ibrahim (2015), Jurnal Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat di USIM, Jabatan Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat, KUIS.

Sabri Muhammad dan Mohd Faizulamri Mohd Saad (2010), Dinamika Ilmu Qira’at Quraniyyah, Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 8 dan 9.

Ab. Malek Ab. Manaf (2006), Ilmu Qira’at Suatu Pengenalan, Kuala Lumpur, al-Jenderaki Enterprise, h. 8.

‘Abd. Al-Fattah al-Qadi, (2002), al-Budur al-Zahirah fi al-Qira’at al-‘Ashar al-Mutawatirah min Tariq al-Shatibiyyah wa al-Durrah, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Anas bin Malik, h. 5.

Dewan Bahasa dan Pustaka (2005), Kamus Dewan Edisi Keempat, c. 1, Kuala Lumpur, h. 771.

Sya’ban Muhammad Isma‘il (1999), al-Qira’at Ahkamuha wa Masdaruha, c. 2,Kaherah, Dar al-Salam, h. 34.

Muhammad bin Umar bin Salim (1996), al-Qiraat Wa Atharuha Fi al-Tafsir Wa al-Ahkam, Dar al-Hijrah, Saudi Arabia, c. 1, h. 111.

Mohd Shafie Abu Bakar (1995), Metodologi Penyelidikan Untuk Ekonomi Dan Bidang-Bidang Berkaitan, c. 2, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Majid Konting (1998), Kaedah Penyelidikian,c.3.Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka,h.202.

Mohd. Majid Konting (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Downloads

Published

2021-12-01

How to Cite

ASHAARY, N. R. ., & WAN AZMI, W. A. A. . . (2021). PERSEPSI PESERTA KULIYYAH AL-FURQAN KOLEJ AL-QURAN TERENGGANU TERHADAP ILMU QIRAAT: [PERCEPTION OF KULIYYAH AL-FURQAN PARTICIPANTS ON THE KNOWLEDGE OF QIRAAT]. KQT EJurnal, 1(2), 102–110. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/38

Issue

Section

Articles