KONSEP DAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TERMINOLOGI I’JAZ TA’THIRI DALAM PENGAJIAN AL-QURAN

[USING I’JAZ TA’THIRI AS A TERM IN QURANIC STUDIES : THE CONCEPT AND DEVELOPMENT]

Authors

  • TASNIM ABDUL RAHMAN Universiti Sultan Zainal Abidin
  • SHARIFAH NORSHAH BANI SYED BIDIN Universiti Sultan Zainal Abidin

Abstract

The emergence of various forms of research related to i’jaz al-Quran has further enriched research in the field of Quranic sciences. I’jaz ta’thiri is considered to be one of the dimensions of i’jaz that has yet to reach the level of thorough discussion by a number of scholars in the field of Qur’anic research. Therefore, this article aims to analyze the concept and development of the term i’jaz ta’thiri according to the perspectives of classical and contemporary scholars. This analysis is important to anticipate the future of research that is evolving on i'jaz ta’thiri, as well as to determine the proper stance in the maturation process of the concept of i’jaz ta’thiri. The qualitative analysis approach of the views of Islamic scholars is seen as one of the main methodologies of this study. The results show that i’jaz ta’thiri is one of the forms of i’jaz al-Quran that can be categorized separately and is not incorporated in other categories of i’jaz al-Quran. The rigor of discussion among past and contemporary scholars on i’jaz ta’thiri points to the lofty position of the Qur’an which is an eternal miracle revealed to the Prophet PBUH rich in sources of knowledge that need to be continually studied to enable the ummah to benefit from them.

Kemunculan pelbagai bentuk penyelidikan I’jaz al-Quran telah memperbanyak lagi penyelidikan dalam ulum al-Quran. I’jaz ta'thiri dianggap sebagai salah satu dimensi i’jaz masih belum menemui perbincangan yang tuntas oleh sebilangan sarjana dalam bidang penyelidikan al-Quran. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan perkembangan istilah i’jaz ta’thiri menurut perspektif sarjana klasik dan kontemporari. Analisis ini penting untuk melihat masa depan penelitian terhadap i'jaz ta’thiri yang sedang berkembang, serta menentukan pendirian yang wajar dalam proses pematangan konsep i’jaz ta’thiri. Pendekatan melalui analisis kualitatif terhadap pandangan sarjana Islam dilihat sebagai satu metodologi utama kajian ini. Hasil kajian menunjukkan i’jaz ta’thiri adalah merupakan salah satu bentuk i’jaz al-Quran yang boleh dikategorikan secara berasingan, dan tidak bersatu dengan kategori i’jaz al-Quran yang lain. Kecaknaan para sarjana silam dan kontemporari  terhadap perbahasan  i’jaz ta’thiri  menunjukkan kepada ketinggian kedudukan al-Quran yang merupakan mukjizat kekal kepada Rasulullah SAW yang kaya dengan sumber ilmu yang perlu terus dikaji agar dapat dimanfaatkan oleh umat sejagat.

References

Abdullah bin Muqbil al-Qarni, “Ara’ al-‘Ulama’ fi Tahdid Awjuh al-I‘jaz”, Jami‘ah Umm al-Qura,8 Jun 2017, diakses dari http://www.rabtasunna.com/upload/library/files/Ara’/al-‘Ulama’/fi/Tahdid/Awjuh/al-I‘jaz, dan http://uqu.edu.sa/page/ar/61054

‘Abd al-Karim ‘Ali Abduh al-Fahdi, Al-I‘jaz al-Ta’thiri lil Qur’an al-Karim. Republik Yaman: t.tp., 1431/2010.

Abu Zaki Ismail, “Mukjizat Bilangan dalam al-Qur’an: Kajian Perbandingan antara Bassam Nihad Jarrar dan ‘Abd al-Da’im al-Kahil” (Tesis PhD., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2017).

Adnan Mohamed Yusoff, “Kertas Kerja Model Pendekatan Pendidikan dan Terapi Berkonsepkan al-Qur’an untuk Anak Istimewa”. Seminar Pendidikan Anak-Anak Istimewa dalam Islam, Institut Kemajuan Islam Malaysia (IKIM) dan Yayasan FAQEH, 20-21 Ogos, 2014.

Adik Hermawan, “I‘jaz Al-Quran dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi”. Jurnal Madaniyah, Vol. 2, ed. xi (Ogos 2016), 201-220.

Al-Baqillani, Abu Bakr. ‘I’jaz al-Quran. Kaherah: Dar al-Ma’arif, 2009.

Al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan. Mukjizat Al-Quran Huraian dan Kupasan Terkini. Melaka: Rabbani Books & Media, 2021.

Al-Sa‘id, Mustafa. Al-I‘jaz al-Ta’thiri lil-Qur’ani al-Karim wa Atharuhu fi al-Da‘wah ila Allah Ta‘ala. Kaherah: Ajyaluna, 2009.

Al-Suyuti, ‘Abd al-Rahman b. Kamal al-Din Abu Bakr b. Muhammad, Mu‘tarak al-Aqran. Muhammad ‘Ali al-Bjawiy (ed.), j. 2. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1969.

Amir M.A.L., Wan Fara A.W.A.K., Mohd Zaid D, Mohd Amzari T, Kartini I, “Quranic Recitation using Technology as Complimentary Therapy to Ameliorate Social Skills for Children with Autism Spectrum Disorder (ASD)”, International Journal of Human and Health Sciences. Supplementary Issue, 2019.

‘Ayid Taha Nasif, Al-I‘jaz al-Wajdani fil Qur’an. Alexandria: Mu’assasah Hawras al-Dawliyah, 2008.

Dhaifi Syauqi, Mu‘jizat al-Quran. Kaherah: Dar al-Ma‘arif, t.th.

Fadl Hasan Abbas, I’jaz al-Quran al-karim. Jordan: Dar al-nafais, Cetakan 7, 2009.

Husain, Abdul Qahir, Athar al-Nuhat fi Bahth al-Balaghah. T.tp: t.p., t.th.

Ibn Qayyim al-Jawziyya. Medicine of the Prophet (diterjemahkan oleh Penelope Johnstone). Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1998.

Kartini, “I‘jaz Alquran (Pandangan Abdul Qahir al-Jurjani)”. Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol. 3, No. 2 (2015), 211-220.

Khalid Muhammad al-Qudah, Al-I‘jaz al-Ta’thiri li al-Qur’an al-Karim. Mu’tamar Kulliyyah al-Shariah al-Sabi‘, Jamiah al-Zarqa’ al-Ahliyyah, 2005.

Manna’ Khalil al-Qattan, Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an. Kaherah: Maktabah Wahbah, t.th.

Mohamed Akhiruddin Ibrahim, Ahmad Shahir Mohd Shah, Robiatul Adawiyah Mohd, “Concept of Shifa’ in al-Qur’an: Islamic Medicine Approach in Healing Physical Disorder”. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, Vol. 6, No. 1 (2017), 1-19.

Monika@Munirah Abd Razzak, Khadher Ahmad, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, “Penyalahgunaan Ayat al-Quran dan Penyelewengan Pusat Pengubatan Islam di Malaysia”, JONUS Journal of Nusantara Studies, Vol. 4, No. 2 (2019), 429-448.

Muhammad Farid Wajdi, Da’irah al-Ma’arif al-Qarn al- ‘Isyrin. Dar al-Ma’rifah, 1971.

Muhammad Mutawalli Sya‘rawi, Mukjizat al-Quran. Syed Ahmad Semait (pent.). Singapura: Pustaka Nasional, 2004.

Radwan Jamal Atrash, Risalah fi al-I‘jaz al-Qur’ani. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2007.

Raflis Sabirin, Pengubatan al-Qur’an: Penawar Segala Penyakit. Batu Caves: Pustaka al-Ehsan, 2014.

Raflis Sabirin, Ikhtiar Penyembuhan Penyakit Pengubatan Al-Quran.T.tp: Sri Saujana Marketing, t.th.

Rosyafirah Hashim et al., “Healing with Sound: Exploring Possible Applications of Qur’anic Recitation in Cell Culture”. Revelation and Science, vol. 7, no. 1 (1438/2017), 32-41.

S. Agil Husin Munawar dan Abd. Rahman Umar (trans.). Sistem Kedokteran Nabi (saw) Kesehatan dan Pengobatan Menurut Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semarang: Pt. Dina Utama, 1994.

Saged, Ali Ali Gobaili. “Al-I‘jaz al-Qur’ani al-Ta’thiri fi ‘Ilaj al-Amrad al-Nafsiyah: Dirasah Tahliliyah Maydaniah” (Tesis, Universiti Malaya, t.t.)

Samhani Ismail et al., “Manzil Verses and Tranquiling Effect in Opiate Dependents”. Malaysian Journal for Islamic Studies, vol. 3, bil. 1 (2019), 12-26.

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, Ahmed S.A. Alqodsi, “Wujuh al-I‘jaz al-Ta’thiri fi al Qur’an al-Karim”, dalam Seminar Kebangsaan Bahasa dan Kesusasteraan Arab (SEMBARA 2017), UniSZA, 28 Oktober 2017.

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, Ahmed S.A. Alqodsi, Wan Rohani Wan Taib, “The Ruqyah Syar‘iyyah Verses as a Breast Cancer Therapy: A Preliminary Evaluation on Breast Cancer Cell Line (MCF-7)”, Asia Proceedings of Social Sciences 6 (2), 2020, pp. 121-124.

Shihab, M. Quraish, Mukjizat Al-Quran Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib. Bandung: Mizan, 2007.

Sholahuddin Ashani, “Konstruksi Pemahaman terhadap I‘jaz Al Quran”, Analytica Islamica, Vol. 4, No. 2 (2015), 217-230.

Umayrah, Hanan Ismail. (2006). Attarakib Al A’lamiyyah fi Allughah Al Arabiyyah, Tob’ah 1, Amman Urdun: Dar Wael Linnasyr .

Yusuf al-Qaradawi. Mawqif al-Islam min al Ilham wa’l-Kasyf ar-ru’ya wa min at-tama’im wa’l-kahanah wa ar-ruqo. Kaherah: Maktabah Wahbah, 2002.

Ziad ‘Awwad Abu Hammad, “Al-I‘jaz al-Ta’thiri fil Qur’an al-Karim”. Majallah Jami‘ah Dimashq, 18 (1), 2002, 357-387.

Downloads

Published

2021-12-01

How to Cite

ABDUL RAHMAN, T. ., & SYED BIDIN, S. N. B. . (2021). KONSEP DAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TERMINOLOGI I’JAZ TA’THIRI DALAM PENGAJIAN AL-QURAN: [USING I’JAZ TA’THIRI AS A TERM IN QURANIC STUDIES : THE CONCEPT AND DEVELOPMENT] . KQT EJurnal, 1(2), 39–50. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/33

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)