Prosedur Pewartaan Fatwa Ajaran Salah Berdasarkan Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 Dalam Menangani Isu Penyelewangan Akidah Di Negeri Kelantan

[Fatwa False Teaching’s Gazette Procedure Based On Islamic Council And Kelantan Malay Custom 1994 In Dealing With The Issue Of Perversion Of Faith In Kelantan State]

Authors

  • MUNA HAMZAN Universiti Sultan Zainal Abidin

Keywords:

: Faith, Mufti, Fatwa, Ahli Sunnah Wal Jamaah, False Teachings

Abstract

State Islamic Religious Administration Enactments and State Constitution are recognized as one of the sources of Islamic law in Malaysia. In the context of the state of Kelantan, Islamic Council and Kelantan Malay Custom 1994 are the point of reference to religious institutions and the state of Kelantan Syariah court in resolving the issue of abuse of faith as false teachings. However, the position of the Fatwa based on Islamic Council and Kelantan Malay Custom 1994 as authority and source of reference is still disputed by some people today. This study explores the teachings of procedure proclamation fatwa based in Kelantan Islamic Council and Kelantan Malay Custom 1994. The methodology used in this study is a literature review that is the analysis of documents such as journals, books and articles. It is hoped that this study can provide a true understanding of the position of Fatwa based on the Kelantan Islamic Religious Council and Malay Customs Enactment 1994 as an authoritative reference source and play an effective role in strengthening the Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah to curb any false teachings that contradict Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri diiktiraf sebagai salah satu sumber perundangan Islam di Malaysia. Dalam konteks di negeri Kelantan, Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 menjadi rujukan kepada institusi agama negeri Kelantan dan mahkamah Syariah dalam menyelesaikan isu penyelewengan akidah seperti ajaran salah. Namun, kedudukan fatwa berdasarkan Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 sebagai autoriti dan sumber rujukan masih dipertikaikan oleh segelintir masyarakat hari ini. Objektif kajian ini akan membincangkan prosedur pewartaan fatwa ajaran salah di negeri Kelantan berdasarkan peruntukan Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kepustakaan iaitu analisis dokumen seperti jurnal-jurnal, buku-buku dan artikel-artikel. Adalah diharapkan kajian ini dapat memberi pemahaman yang sebenar tentang kedudukan Fatwa berdasarkan Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 sebagai sumber rujukan yang berautoriti dan berperanan besar secara efektif dalam langkah memperkasakan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah bagi menyekat sebarang ajaran salah yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

References

Cawangan Akidah 2011‚ Definisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Kertas Mesyuarat Panel Kajian Akidah kali ke-42, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Bahagian II - Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Jamaah Ulama.

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, 2007. Ajaran Sesat: Mengenali Jalan Yang Terpesong, Selangor: PTS Islamika (hlm. 23, 94-95).

Hisan Abdul Halim, Azman Abdul Rahman & Abdul Manan Ismail, Amalan Dan Kaedah Pengeluaran Fatwa Oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Kelantan: Analisis Awal, Universiti Universiti Sains Islam Malaysia Nilai, Negeri Sembilan, 2019.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2012. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam.

Kamarul Azmi Jasmi, (2012). Penyelidikan Kualitatif Dalam Sains Sosial. Johor Bharu: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Murtadza Ahmad, Kursus Pemantapan Aqidah, di Palm Spring Golf Resort (MBI), Port Dickson pada 22hb Mei-24hb Mei 2006, anjuran Bahagian Penyelidikan JHEAINS.

Siti Zubaidah Ismail, 2010. Menangani Ajaran Sesat Di Kalangan Umat Islam: Perspektif Undang-undang Dan Pentadbiran. Jurnal Syariah, Jil. 18. Bil. 2.

Undang-undang Tubuh Negeri Kelantan, bahagian kedua, perkara 15.

Downloads

Published

2021-12-01

How to Cite

HAMZAN, M. . (2021). Prosedur Pewartaan Fatwa Ajaran Salah Berdasarkan Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 Dalam Menangani Isu Penyelewangan Akidah Di Negeri Kelantan: [Fatwa False Teaching’s Gazette Procedure Based On Islamic Council And Kelantan Malay Custom 1994 In Dealing With The Issue Of Perversion Of Faith In Kelantan State]. KQT EJurnal, 1(2), 26–38. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/32

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)