Konsep Al-Imamah Dalam Mazhab Shi'ah

[The Concept Of Al-Imamah In The Shi’ah Sect]

Authors

  • Mohd Affandi Mohd Yusuf Kolej al-Quran Terengganu

Keywords:

al-Imamah, Shi’ah, Ithna ‘Asyariyyah, Akidah

Abstract

Shi'ah is one of the groups that began to distance themselves from the majority of Muslims after the death of the Prophet SAW. The existence of this group is due to the fanatical nature of Saidina Ali bin Abu Talib r.a. with the belief that he and his descendants are Imams appointed by Allah Almighty as leaders to infallible human beings like the prophets. The existence of Shiites in Malaysia brings the problem of division apart from contradicting the beliefs of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah which is held by the majority of Muslims in Malaysia. This study aims to examine and parse the concept of al-Imamah in the Shi'ah school in detail and describe the characteristics of the Imam and the comparison of their beliefs in this issue with the beliefs of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. This article will focus on the Shi'ah al-Ithnay A'syariah sect only because they are the group with the most followers and are known as Shi'ah today. Data collection was carried out through surveys and analysis of the writings of Islamic figures, especially from the Arab world related to this issue. The results of the study found that the basis of Shi'ah in the issue of al-Imamah is to violate the beliefs of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah that is their Imam is infallible, endowed with miracles and know the unseen. The data collected in this study can be used as a reference by the community in understanding the error of the concept of al-Imamah brought by Shi'ah.

Shi'ah adalah salah satu golongan yang mula menjauhkan dirinya dari majoriti umat Islam selepas kewafatan Baginda SAW. Kewujudan golongan ini adalah kerana sifat fanatik kepada Saidina Ali bin Abu Talib r.a. dengan kepercayaan bahawa beliau dan keturunannya adalah Imam yang dilantik oleh Allah Taala sebagai pemimpin kepada manusia yang ma'sum seperti para nabi. Kewujudan penganut Shi’ah di Malaysia membawa masalah perpecahan selain bercanggah dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam di Malaysia. Kajian ini bertujuan meneliti dan mengupas konsep al-Imamah dalam mazhab Shi'ah secara terperinci dan menghuraikan sifat-sifat Imam serta perbandingan kepercayaan mereka dalam isu ini dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Artikel ini akan memfokuskan kepada mazhab Shi'ah al-Ithnay A'syariah sahaja kerana merekalah golongan yang paling ramai pengikutnya dan dikenali sebagai Shi'ah pada masa kini. Kutipan data dijalankan melalui tinjauan dan kupasan terhadap penulisan tokoh-tokoh Islam khususnya dari dunia Arab berkaitan isu ini. Hasil kajian mendapati asas pegangan Shi’ah dalam isu al-Imamah adalah menyalahi akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah iaitu Imam mereka adalah maksum, dikurniakan mukjizat dan mengetahui perkara ghaib. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini boleh dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam memahami kesesatan konsep al-Imamah yang dibawa oleh Shi’ah.

References

Abdullah ibn Muhammad al-Salafiy. (t.t.). Min A'qaid al-Shi'ah,

Abu Hamid Muhammad al-Maqdisiy. (1983). Risalah Fi al-Rad A'la al-Rafidhah, Bombay-al-Dar al-Salafiyyah

Ali Ahmad al-Salus. (2003). Ma'a al-Ithnay A'syariah fi al-Usul wa al-A'qaid, Mesir- Maktabah Dar al-Quran

Asri Yusuf. (1992). Bahaya Syiah Kepada Akidah, Syariah, Akhlak, Ummah Dan Negara, Kuala Lumpur-Universiti Kebangsaan Malaysia

Hamid al-Idrisiy. (2007). al-Fadhih li Mazhab al-Shi'ah al-Imamiyyah, al-Kahirah – Maktabah al-Ridhwan

Muhammad Ismail al-Bukhariy. (1992). Sohih al-Bukhariy, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Muhammad Mal Allah (1982). Mauqif al-Khumainiy Min Ahl al-Sunnah,

Muhammad Mal Allah (1989). Mauqif al-Shi'ah Min Ahl al-Sunnah, Maktabah Ibn Taimiyyah

Muhammad Mal Allah. (t.t.). Matariq al-Nur Tubaddid Awham al-Shi'ah, dar al-Ansar

Nasir Abdullah Ali al-Qafariy. (t.t.). Usul Mazhab al-Shi'ah al-Imamiyyah al-Ithnay A'syariyyah, Jamiah al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyyah.

Sulaiman ibn al-Asy'ath al-Sijistaniy, Abu Daud. (2003). Sunan Abi Daud, Riyadh - Maktabah al-Ma'arif li al-Nayr wa al-Tauzi'.

Downloads

Published

2021-06-01

How to Cite

Mohd Yusuf, M. A. (2021). Konsep Al-Imamah Dalam Mazhab Shi’ah: [The Concept Of Al-Imamah In The Shi’ah Sect]. KQT EJurnal, 1(1), 9–21. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/20

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)