[1]
M. S. OTHMAN, M. H. . MOHD HANAPI, M. R. . MOHD JAMIL, and M. A. . BAHURUDIN SETAMBAH, “Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun Dan Le Francois: Comparison of The Implementation Of High Level Thinking Skills (Hlts) In Islamic Education Subjects According To Ibn Khaldun And Le Francois”, KQT_OJS, vol. 2, no. 1, pp. 22–32, Jun. 2022.